Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

logo
Aktualnie jesteś:
GOFIN podpowiada (strona główna) » Ubezpieczenia i świadczenia » Ubezpieczenia i świadczenia dla przedsiębiorców » Prezentacja ulg w opłacaniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców
Ubezpieczenia i świadczenia - zasoby bezpłatne
Ubezpieczenia i świadczenia dla przedsiębiorców
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy
nr 12 (462) z dnia 10.06.2018
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł Zasady opłacania składki zdrowotnej SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY

Prezentacja ulg w opłacaniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców

Zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej emeryta/rencisty

Zgodnie z art. 82 ust. 8 ustawy zdrowotnej, składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności przez osobę, której świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia, w przypadku gdy osoba ta:

 • uzyskuje dodatkowe przychody z tego tytułu w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub
   
 • opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Pod pojęciem świadczenie emerytalne oraz świadczenie rentowe, o których mowa wyżej, należy rozumieć kwotę odpowiednio emerytury lub renty wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym, a w przypadku renty rodzinnej, także z dodatkiem dla sieroty zupełnej. W kwocie świadczenia nie uwzględnia się innych dodatków, zasiłków, świadczeń pieniężnych i ryczałtu energetycznego, ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla oraz deputatu węglowego. Tak wyjaśnił ZUS w piśmie z 1 marca 2005 r. (znak FUu 400-894/03). Na podstawie powołanego przepisu, zwolniony z opłacania składki zdrowotnej może być emeryt lub rencista prowadzący pozarolniczą działalność, którego świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekracza miesięcznie kwoty 2.100 zł (tj. kwoty minimalnego wynagrodzenia), jeżeli:

 • uzyskuje przychody z działalności w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 514,90 zł (50% z kwoty najniższej emerytury, która obecnie wynosi 1.029,80 zł) lub
   
 • z działalności opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.
Przykład

Emeryt prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, z tytułu której opłaca podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Otrzymuje świadczenie emerytalne w wysokości 1.750 zł, a z prowadzonej działalności w maju 2018 r. uzyskał przychody w kwocie 500 zł.

Z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej emeryt jest zwolniony z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne za maj 2018 r., ponieważ:

 • pobiera świadczenie emerytalne w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia,
   
 • w maju 2018 r. z działalności pozarolniczej uzyskał przychody w kwocie nieprzekraczającej 50% kwoty najniższej emerytury, tj. kwoty 514,90 zł. 

Przyjmijmy, że w czerwcu 2018 r. z tytułu prowadzonej działalności emeryt uzyska przychody w kwocie 650 zł, a więc w kwocie wyższej niż 50% kwoty najniższej emerytury, zatem za czerwiec 2018 r. zobowiązany będzie do opłacenia składki zdrowotnej.

Przykład

Rencista prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej. Otrzymuje świadczenie rentowe w kwocie 1.850 zł (co istotne - bez znaczenia jest tutaj osiągnięty przychód z pozarolniczej działalności). 

Z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej rencista jest zwolniony z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ: 

 • pobiera świadczenie rentowe w wysokości nieprzekraczającej kwoty minimalnego wynagrodzenia,
   
 • działalność opodatkowana jest w formie karty podatkowej. 


Wspomnijmy, że osoba mająca ustalone prawo do emerytury lub renty, prowadząca działalność gospodarczą, w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w art. 82 ust. 8 ustawy zdrowotnej, podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, natomiast jest zwolniona z opłacania składki na to ubezpieczenie. Oznacza to, że jest ona zobowiązana do dokonania zgłoszenia do tego ubezpieczenia, jak również ma obowiązek składać dokumenty rozliczeniowe, w których wykazuje podstawę wymiaru składki w wysokości, o której mowa w art. 81 ust. 2 ustawy zdrowotnej, tj. zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale poprzedniego roku (w 2018 r. nie niższej niż 3.554,93 zł) oraz składkę w wysokości "0". Jeśli w danym miesiącu nie zostały spełnione warunki uprawniające do nieopłacania składki zdrowotnej, to za ten miesiąc przedsiębiorca zobowiązany jest ją uregulować.

Zwolnienie z opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne lub jej obniżenie osoby niepełnosprawnej

Z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana przez osobę zaliczoną do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności w przypadku, gdy osoba ta:

 • uzyskuje przychody z tego tytułu w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury (tj. obecnie kwoty 514,90 zł) lub
   
 • opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej (art. 82 ust. 9 ustawy zdrowotnej).
Przykład

Przedsiębiorca legitymujący się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych. Z prowadzonej działalności w maju 2018 r. osiągnął przychód w wysokości 490 zł.

Z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne za maj 2018 r., ponieważ:

 • jest osobą zaliczoną do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
   
 • w tym miesiącu z działalności uzyskał przychód w wysokości nieprzekraczającej 50% kwoty najniższej emerytury, tj. kwoty 514,90 zł.

Przyjmijmy, że w czerwcu 2018 r. z tytułu prowadzonej działalności przedsiębiorca uzyska przychód w kwocie 550 zł. Ponieważ jest on wyższy niż 50% kwoty najniższej emerytury, za czerwiec 2018 r. będzie zobowiązany do opłacenia składki zdrowotnej.

Przykład

Przedsiębiorca zaliczony do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej.

Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ:

 • jest osobą zaliczoną do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
   
 • działalność opodatkowana jest w formie karty podatkowej.

Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy

Zgodnie z art. 82 ust. 10 ustawy zdrowotnej, składka na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności jest opłacana w wysokości nieprzekraczającej kwoty należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, w przypadku gdy osoba zaliczona do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności uzyskuje przychód jedynie z tego tytułu.

Ulgi tej nie stosuje się do osób, które opłacają podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub w formie karty podatkowej.

Na podstawie tego przepisu, osoba prowadząca pozarolniczą działalność, może opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości obniżonej do wysokości należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, w przypadku gdy:

 • została zaliczona do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności,
   
 • uzyskuje przychód jedynie z tytułu działalności.
Przykład

Przedsiębiorca jest zaliczony do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Uzyskuje on przychody jedynie z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej. W maju 2018 r. należna zaliczka na podatek dochodowy od uzyskanych przychodów z tej działalności wyniosła 250 zł. Z tytułu prowadzonej działalności za maj 2018 r. przedsiębiorca opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie obniżonej do wysokości zaliczki, czyli w wysokości 250 zł (a nie w wysokości 319,94 zł), ponieważ:

 • działalność pozarolnicza stanowi dla niego jedyne źródło przychodów,
   
 • jest osobą zaliczoną do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Przyjmujemy, że w czerwcu 2018 r. należna zaliczka od przychodów z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności wyniesie 400 zł. Należna zaliczka jest zatem wyższa niż obowiązująca składka zdrowotna, dlatego za czerwiec br. osoba ta obowiązana jest opłacić składkę zdrowotną w pełnej wysokości, czyli w kwocie 319,94 zł.

Zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej osoby pobierającego zasiłek macierzyński w wysokości nieprzekraczającej świadczenia rodzicielskiego

Z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana przez osobę, której zasiłek macierzyński nie przekracza miesięcznie kwoty świadczenia rodzicielskiego, o którym mowa w przepisach o świadczeniach rodzinnych (art. 82 ust. 9a ustawy zdrowotnej). Zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, pobierających zasiłek macierzyński w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 1.000 zł, bez względu na to z jakiego tytułu ubezpieczenia nabyły one prawo do tego zasiłku. Oznacza to, że osoba pobierająca zasiłek macierzyński (np. z ubezpieczenia pracowniczego lub jako zleceniobiorca albo osoba prowadząca pozarolniczą działalność), która w tym okresie prowadzi pozarolniczą działalność jest zwolniona z opłacania składki zdrowotnej, o ile zasiłek macierzyński nie przekracza miesięcznie 1.000 zł. Jak wyjaśnił ZUS w dniu 27 stycznia 2016 r. na stronie internetowej www.zus.pl: "(...) W przypadku, gdy osoba prowadząca pozarolniczą działalność lub współpracująca przy jej prowadzeniu, nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego w trakcie miesiąca (bez względu z jakiego tytułu), zwolnienie z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne przysługuje począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstało prawo do zasiłku macierzyńskiego i wygasa z końcem ostatniego dnia miesiąca, za który w całości przysługiwało prawo do zasiłku macierzyńskiego. Jedynie w przypadku nabycia prawa do zasiłku od pierwszego dnia miesiąca, zwolnienie przysługuje już od tego miesiąca. Wynika to z tego, że zgodnie z art. 79 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna, co oznacza, iż za część miesiąca poprzedzającą nabycie prawa do zasiłku macierzyńskiego, składka ta powinna być opłacona w pełnej wysokości. Natomiast w sytuacji, gdy pozarolnicza działalność lub współpraca jest podejmowana w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego, do którego prawo zostało nabyte z innego tytułu (w miesięcznej wysokości nieprzekraczającej 1.000 zł), zwolnienie to przysługuje już od dnia, w którym nastąpiło objęcie obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności lub współpracy. (...)".

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, spełniające warunki do zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej, powinny być zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia 05 80 X X.

otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł Zasady opłacania składki zdrowotnej SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY
 
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.