Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

logo
Aktualnie jesteś:
Ubezpieczenia i świadczenia - zasoby bezpłatne
Ubezpieczenia i świadczenia dla przedsiębiorców
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy
nr 12 (462) z dnia 10.06.2018
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł Świadczenie rehabilitacyjne Zasiłek opiekuńczy

Zasiłek macierzyński

Ustalanie prawa do zasiłku

Osoby prowadzące działalność gospodarczą nie są uprawnione do urlopu macierzyńskiego, jest on bowiem przywilejem pracowników. Pomimo tego, jeśli podlegają ubezpieczeniu chorobowemu, mogą otrzymywać zasiłek macierzyński. Jest on wypłacany za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego, a także urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej (odpowiednio ubezpieczonemu), która w okresie ubezpieczenia chorobowego:

 • urodziła dziecko,
   
 • przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do 10. roku życia, i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia,
   
 • przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, dziecko w wieku do 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do 10. roku życia.

Po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego przez okres co najmniej 14 tygodni po porodzie, ubezpieczona-matka dziecka może zrezygnować z pobierania zasiłku macierzyńskiego za pozostały okres, jeżeli bezpośrednio po terminie rezygnacji o zasiłek macierzyński za niewykorzystany okres wystąpi ubezpieczony-ojciec dziecka, który w tym celu przerwał działalność zarobkową.

Ubezpieczona-matka dziecka, legitymująca się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym, może zrezygnować z pobierania zasiłku macierzyńskiego po wykorzystaniu co najmniej 8 tygodni po porodzie, o ile o zasiłek macierzyński wystąpi ubezpieczony-ojciec dziecka albo ubezpieczony-inny członek najbliższej rodziny, który przerwie działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Jeżeli niezdolność do samodzielnej egzystencji lub niepełnosprawność w stopniu znacznym powstała po upływie 8 tygodni po porodzie, ubezpieczona może zrezygnować z zasiłku macierzyńskiego nie wcześniej niż od dnia następnego po dniu ustalonym jako dzień powstania tej niezdolności lub niepełnosprawności.

W przypadku niemożności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez nieubezpieczoną-matkę dziecka, legitymującą się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje ubezpieczonemu-ojcu dziecka albo innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny, który w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przerwał działalność zarobkową, za okres przypadający po dniu zaistnienia tych okoliczności.

W razie śmierci matki dziecka, zarówno podlegającej ubezpieczeniu chorobowemu, jak i niepodlegającej temu ubezpieczeniu, lub porzucenia przez nią dziecka, ubezpieczonemu-ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres przypadający po dniu śmierci lub porzucenia dziecka, do wyczerpania pełnego wymiaru tego zasiłku (o ile przerwał działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem).

Jeżeli dziecko wymaga opieki szpitalnej ubezpieczona może, po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres co najmniej 8 tygodni po porodzie (56 dni), przerwać pobieranie zasiłku, a pozostałą jego część wykorzystać w terminie późniejszym, po wypisaniu dziecka ze szpitala.

Natomiast, gdy to ubezpieczona (matka dziecka) wymaga opieki szpitalnej, po wykorzystaniu przez nią zasiłku macierzyńskiego w wymiarze co najmniej 8 tygodni (56 dni) po porodzie, może ona na ten czas przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego. Wówczas ubezpieczony-ojciec dziecka albo inny ubezpieczony członek najbliższej rodziny mają prawo do części zasiłku macierzyńskiego odpowiadającej okresowi pobytu ubezpieczonej w szpitalu. Łączny wymiar zasiłku macierzyńskiego wykorzystanego przez ubezpieczoną-matkę dziecka i ubezpieczonego-ojca dziecka nie może przekraczać pełnego okresu jego wypłaty. Zasada ta dotyczy również ubezpieczonej, która przyjęła dziecko na wychowanie.

Zasiłek macierzyński nie przysługuje za okres pobytu w areszcie tymczasowym bądź w czasie odbywania kary pozbawienia wolności.

W przypadku urodzenia dziecka w czasie przerwy w ubezpieczeniu spowodowanej zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej, na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, prawo do zasiłku macierzyńskiego nie przysługuje, zarówno w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, jak i po wznowieniu jej wykonywania.

Okres płatności zasiłku macierzyńskiego

Wymiar okresu płatności zasiłku macierzyńskiego odpowiada okresom urlopów związanych z rodzicielstwem. Prezentujemy go w tabeli poniżej.

zasiłek macierzyński po urodzeniu dziecka (dzieci)

za okres odpowiadający okresowi okres wypłaty osoba uprawniona
urlopu macierzyńskiego
- 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie
- 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie
- 33 tygodnie w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie
- 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie
- 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie
- co najmniej pierwsze 14 tygodni zasiłku wykorzystuje matka dziecka
- pozostałą część (odpowiednio: do 6, 17, 19, 21 lub 23 tygodni) może wykorzystać ojciec dziecka
- w tym samym czasie z zasiłku może korzystać tylko jedno z uprawnionych rodziców
urlopu rodzicielskiego
- do 32 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie
- do 34 tygodni - w przypadku urodzenia dwóch i więcej dzieci przy jednym porodzie
- rodzice mogą podzielić się okresem zasiłku, przy czym każdy powinien wykorzystać część obejmującą wielokrotność pełnych tygodni, nie mniej niż 8 tygodni
- rodzice mogą korzystać z zasiłku w tym samym czasie
urlopu ojcowskiego
(nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia)
2 tygodnie ojciec wychowujący dziecko 

Przy ustalaniu okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego, tydzień odpowiada 7 dniom kalendarzowym. Przed przewidywaną datą porodu może przypadać nie więcej niż 6 tygodni zasiłku macierzyńskiego. Jeżeli ubezpieczona nie korzysta z zasiłku macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu, pierwszym dniem, za który przysługuje zasiłek, jest dzień porodu.

W razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia, ubezpieczonej przysługuje zasiłek macierzyński w wymiarze 8 tygodni (56 dni) po porodzie, nie krócej jednak niż przez 7 dni od dnia zgonu dziecka. Jeśli w czasie porodu urodziło się więcej niż jedno dziecko, zasiłek macierzyński przysługuje w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu.

W przypadku zgonu dziecka po upływie 8 tygodni życia, ubezpieczona zachowuje prawo do zasiłku macierzyńskiego nie dłużej niż przez okres 7 dni od śmierci dziecka.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego

Zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru przysługuje za okres wypłaty odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego w wymiarze:

 • do 6 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie lub przyjęcia jednego dziecka, 
   
 • do 8 tygodni - w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie lub jednoczesnego przyjęcia więcej niż jednego dziecka, 
   
 • do 3 tygodni - w przypadku przyjęcia dziecka w wieku do 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do 10. roku życia.

Natomiast za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego przypadającego odpowiednio od 7., 9., 4. tygodnia tego urlopu zasiłek macierzyński wynosi 60% podstawy jego wymiaru.

Ważne: Jeśli wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze zostanie złożony w ciągu 21 dni od porodu, to wysokość zasiłku, za cały okres jego wypłaty, wynosi 80% podstawy wymiaru.

Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego wynosi 100% podstawy wymiaru.

W sytuacji, gdy ubezpieczona otrzymująca zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy wymiaru zrezygnuje z jego pobierania za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze albo za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego w wymiarze odpowiednio 6, 8, 3 tygodni, przysługuje jej jednorazowe wyrównanie pobranego zasiłku macierzyńskiego do 100% podstawy jego wymiaru. Jednorazowe wyrównanie zasiłku przysługuje pod warunkiem niepobrania tego zasiłku za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego przez ojca dziecka. Wypłata wyrównania następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku w sprawie rezygnacji z zasiłku za dalszy okres.

Jeżeli ubezpieczona pobierająca zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy wymiaru zrezygnuje z jego wypłaty za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze albo za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego w wymiarze odpowiednio 6, 8, 3 tygodni na rzecz ojca dziecka, ubezpieczonej nie przysługuje wyrównanie zasiłku macierzyńskiego. Ubezpieczony-ojciec dziecka otrzyma w takim przypadku zasiłek macierzyński również w wysokości 80% podstawy jego wymiaru.

otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł Świadczenie rehabilitacyjne Zasiłek opiekuńczy
 
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.