Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

logo
Aktualnie jesteś:
Podatek dochodowy - zasoby bezpłatne
Nieruchomości w firmie - zakup, wycofanie, sprzedaż
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 28 (999) z dnia 1.10.2018
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł Przekazanie nieruchomości na cele osobiste wspólników spółki komandytowej - regulacje kodeksowe Wycofanie składnika majątku z firmy a podatek dochodowy

Wycofanie nieruchomości z firmy a VAT

Zakres opodatkowania

Wycofanie nieruchomości z firmy, gdy jest czynnością nieodpłatną, podlega opodatkowaniu VAT, jeżeli od nabycia czy wytworzenia tej nieruchomości lub jej części składowych podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia całości lub części VAT. Tak wynika z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT.

Warto zauważyć, że przywołany przepis odnosi się nie tylko do "nabycia" towaru, ale także do jego "wytworzenia". Natomiast co należy rozumieć za "wytworzenie nieruchomości" określa art. 2 pkt 14a ustawy o VAT.

paragraf Zgodnie z art. 2 pkt 14a ustawy o VAT, przez wytworzenie nieruchomości rozumie się wybudowanie budynku, budowli lub ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Z powyższego wynika, że dla celów opodatkowania nieodpłatnego przekazania (wycofania z firmy) ulepszenie nieruchomości (w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym) jest traktowane analogicznie jak wybudowanie nieruchomości. Dlatego też przyjmuje się, że jeżeli podatnik poniósł wydatki na ulepszenie nieruchomości, od których przysługiwało prawo do odliczenia VAT, wycofanie tej nieruchomości z firmy jest opodatkowane VAT (także wówczas, gdy od zakupu/wybudowania nieruchomości podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT). Tak też uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 16 maja 2017 r., nr 0461-ITPP2.4512.79.2017.2.DM czy Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 3 listopada 2016 r., nr 3063-ILPP2-1.4512.73.2016.2.AWa.

Przekazanie nieruchomości w związku ze zmniejszeniem udziału kapitałowego wspólnika - stanowisko MF i TSUE

Organy podatkowe z reguły uznają, że w przypadku wycofania z handlowej spółki osobowej składnika majątku (np. nieruchomości), gdy powyższe zdarzenie następuje na podstawie uchwały wspólników spółki o zmniejszeniu udziału kapitałowego (art. 54 K.s.h.), mamy do czynienia z nieodpłatnym przekazaniem towaru na cele inne, niż firmowe. W konsekwencji ww. czynność jest opodatkowana wówczas, gdy spełnione są warunki wskazane w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, czyli gdy od zakupu (wytworzenia, importu) tego składnika majątku (lub jego części składowej) podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT. Takie stanowisko zostało zaprezentowane np. przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 14 marca 2017 r., nr 3063-ILPP2-2.4512.18.2017.1.JK, a także Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 16 lipca 2014 r., nr IBPP1/443-372/14/MS.

Odmienne stanowisko zaprezentował natomiast Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 9 maja 2016 r., nr ILPP2/4512-1-108/16-5/MN. Uznał on, że w omawianej sytuacji występuje odpłatna dostawa towaru podlegająca opodatkowaniu VAT na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

W związku z powyższymi rozbieżnościami, nasze Wydawnictwo wystąpiło do Ministerstwa Finansów o wyjaśnienie, które ze stanowisk jest prawidłowe. W odpowiedzi, jaką otrzymaliśmy w dniu 30 marca 2018 r., czytamy:

"(...) MF uważa, że w takim przypadku będzie miała miejsce odpłatna dostawa towarów opodatkowana podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT (podkreśl. red.).

Jednocześnie jednak należy wskazać, że postanowieniem z dnia 22.03.2017 r., sygn. akt I FSK 1048/15, NSA postanowił skierować do TSUE następujące pytanie prejudycjalne: "Czy przekazanie przez spółkę akcyjną nieruchomości akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej" - sprawa C-421/17.

Zdaniem MF, rozstrzygnięcie powyższej sprawy przed TSUE może mieć wpływ na prawidłową wykładnię analizowanego zagadnienia."

Nadmieniamy, że wyrok TSUE w ww. sprawie (C-421/17) już zapadł (w dniu 13 czerwca 2018 r.). Wynika z niego, że przekazanie nieruchomości w zamian za umorzenie akcji jest czynnością odpłatną i podlega opodatkowaniu VAT (z możliwością stosowania ustawowych zwolnień z VAT).

Więcej przeczytasz w Pisaliśmy o tym
Biuletynie Informacyjnym nr 20 z 10.07.2018 r.
na str. 26-28

Zwolnienie z VAT

Fakt, iż wycofanie nieruchomości z firmy jest opodatkowane, nie oznacza, że od tej czynności trzeba wykazać VAT należny. Możliwe jest bowiem stosowanie ustawowych zwolnień z VAT przysługujących przy dostawie budynków czy budowli.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, dostawa budynków, budowli lub ich części jest zwolniona z VAT, jeżeli następuje po 2 latach od tzw. pierwszego zasiedlenia. Definicję takiego zasiedlenia zawiera art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a) wybudowaniu lub

b) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Przykład

W 2012 r. na potrzeby firmowe podatnik prowadzący indywidualną działalność gospodarczą kupił nową nieruchomość - od jej zakupu odliczył VAT. Podatnik nie ponosił nakładów na tę nieruchomość. Przekazanie tej nieruchomości na cele prywatne w 2018 r. jest zwolnione z VAT. Od pierwszego zasiedlenia (tu: od 2012 r.) minęły bowiem 2 lata.


UWAGA! Definicja pierwszego zasiedlenia zawarta w ustawie o VAT została przez TSUE uznana za niezgodną z przepisami unijnymi m.in. w zakresie, w jakim odnosi się do "oddania do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu" (wyrok C-308/16 z 16 listopada 2017 r.). W świetle tego wyroku, podatnicy mogą stosować zwolnienie z VAT do sprzedawanych budynków (budowli itp.) także wówczas, gdy wykorzystywali tę nieruchomość wyłącznie do własnych celów, a oddanie do użytkowania nie nastąpiło w ramach czynności opodatkowanej (np. zakup był bez VAT lub nieruchomość była przez podatnika wybudowana we własnym zakresie i nie była ona wynajmowana/wydzierżawiana).

Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w piśmie przesłanym do naszego Wydawnictwa w dniu 20 grudnia 2017 r., podatnicy mogą stosować wykładnię dokonaną przez TSUE lub stosować regulacje krajowe. Wybór w tym zakresie należy do podatników.
Zaznaczamy, że projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (z 13 lutego 2018 r.) przewiduje wprowadzenie do ustawy o VAT zmiany definicji pierwszego zasiedlenia. Prace nad tym projektem nie zostały jeszcze zakończone.

Jeżeli natomiast wycofanie nieruchomości z firmy następuję przed upływem 2 lat od pierwszego zasiedlenia, zastosowanie zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT nie jest możliwe. Jeżeli jednak w stosunku do budynku (budowli) podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT, ale prawo to przysługiwało od wydatków na jego ulepszenie, zastosowanie może mieć zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Będzie tak wówczas, jeżeli wydatki na ulepszenie:

a) były niższe niż 30% wartości początkowej ww. obiektów,

b) wynosiły co najmniej 30% ww. wartości, lecz budynek (budowla) w stanie ulepszonym był wykorzystywany przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 7a ustawy o VAT).

Podstawa opodatkowania VAT

Przy wycofaniu nieruchomości z firmy, podstawę opodatkowania VAT należy ustalić zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy o VAT, tj. w oparciu o cenę nabycia (koszt wytworzenia), określoną w momencie wycofania tej nieruchomości z firmy.

Na temat ustalenia podstawy opodatkowania VAT, gdy podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT od wydatków na nabycie (wytworzenie) nieruchomości, ale prawo to przysługiwało w stosunku do wydatków modernizacyjnych, wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 11 lipca 2016 r., nr IBPP1/4512-242/16/AW. Czytamy w niej:

"(...) jeżeli Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie gruntu i budynku, to koszt ich nabycia w przedmiotowej sprawie (w związku z wycofaniem nieruchomości na cele prywatne - przyp. red.) nie wchodzi do podstawy opodatkowania. Podstawę opodatkowania należy odnieść wyłącznie do wydatków na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, od których Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. (...)"

Nadmieniamy tu, że przy sprzedaży budynków czy budowli trwale z gruntem związanych (także przy wycofaniu ich z działalności gospodarczej), z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu (art. 29a ust. 8 ustawy o VAT). Oznacza to, że grunt przyjmuje stawkę VAT właściwą dla nieruchomości i nie podlega odrębnemu opodatkowaniu.

Korekta VAT

Wycofanie nieruchomości z firmy, która to czynność korzysta ze zwolnienia z VAT, może zobowiązać podatnika do skorygowania VAT odliczonego od wydatków na tę nieruchomość. Korekta jest konieczna, jeżeli wycofanie nieruchomości z firmy nastąpi w tzw. okresie korekty, który dla nieruchomości (środków trwałych) wynosi 10 lat, licząc od roku, w którym nieruchomość została oddana do użytkowania. Ten sam okres korekty (10-letni) należy przyjąć również do wydatków modernizacyjnych przekraczających 15.000 zł (do wydatków o niższej wartości stosuje się roczny okres korekty). W tym przypadku okres korekty należy liczyć od roku, w którym nakłady modernizacyjne (ulepszona nieruchomość) zostały oddane do użytkowania.

Korekcie podlega VAT w wysokości 1/10 kwoty VAT za każdy rok pozostający do końca okresu korekty.

Przykład

Przyjmując dane z poprzedniego przykładu, okres korekty obejmuje lata 2012-2021. Przekazując nieruchomość na cele prywatne w 2018 r., podatnik musi zatem skorygować 4/10 kwoty VAT odliczonej od zakupu tej nieruchomości (korekta za lata 2018-2021). Kwotę tej korekty podatnik powinien uwzględnić w rozliczeniu VAT za miesiąc, w którym nastąpi wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej. W deklaracji VAT kwotę tę podatnik powinien wykazać w poz. 47 ze znakiem "minus".

Więcej na temat korekty VAT (dokonywanej w związku z zastosowaniem zwolnienia z VAT w przypadku sprzedaży nieruchomości) piszemy w rozdz. III ppkt 1.1. tego dodatku.

otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł Przekazanie nieruchomości na cele osobiste wspólników spółki komandytowej - regulacje kodeksowe Wycofanie składnika majątku z firmy a podatek dochodowy
 
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.