Wyszukaj

Jak szukać?»

logo
Aktualnie jesteś:
Rachunkowość - zasoby bezpłatne
Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena - czytaj w formacie PDF
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł Zasady ewidencji księgowej nabycia udziałów w innej jednostce powrót do spisu treści czasopisma Przychody ze sprzedaży udziałów

Prezentacja nabycia udziałów innej jednostki w sprawozdaniu finansowym

3.1. W której pozycji bilansu zaprezentować posiadane przez nas udziały w innej jednostce?

W bilansie udziały zaliczane do inwestycji długoterminowych wykazuje się w aktywach w pozycji A.IV.3. "Długoterminowe aktywa finansowe - udziały lub akcje" z podziałem na udziały w jednostkach powiązanych (A.IV.3 lit. a) i udziały w pozostałych jednostkach (A.IV.3 lit. b).

Należy przy tym zaznaczyć, iż w pozycji A.IV.3 aktywów bilansu wykazuje się udziały w polskich i zagranicznych spółkach z o.o., spółkach osobowych, spółdzielniach itp. Nie mogą to być udziały własne jednostki sporządzającej bilans oraz udziały jednostki dominującej posiadane przez jednostkę zależną - tego rodzaju udziały wykazywane są w pozycji A.III pasywów bilansu jako "Udziały (akcje) własne".

Jeżeli udziały w innej jednostce zostaną zaliczone do inwestycji krótkoterminowych, a więc w przypadku przeznaczenia ich do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, wykazuje się je w aktywach bilansu w pozycji B.III.1. "Inwestycje krótkoterminowe - udziały lub akcje" w jednostkach powiązanych (B.III.1 lit. a) lub w pozostałych jednostkach (B.III.1 lit. b).


3.2. Czy nabycie udziałów w innej jednostce wykazuje się w rachunku zysków i strat?

Samo nabycie przez jednostkę udziałów w innej jednostce nie jest wykazywane w rachunku zysków i strat - nie ma bowiem wpływu na wynik finansowy jednostki. Na wynik finansowy wpływają jedynie poniesione przez jednostkę koszty związane z nabyciem tych udziałów (jeśli oczywiście z punktu widzenia jednostki nie są to koszty istotne). Zarachowuje się je bowiem - w momencie ich poniesienia - w ciężar kosztów finansowych.

W rachunku zysków i strat wykazuje się ponadto wynik finansowy uzyskany ze sprzedaży aktywów finansowych (tj. zysk lub stratę), bez odrębnego wykazywania przychodów i kosztów finansowych związanych ze sprzedażą.

Jeśli wystąpi nadwyżka ceny sprzedaży nad ceną nabycia sprzedawanych aktywów, to powstaje zysk, który wykazuje się jako "Zysk ze zbycia inwestycji" w wierszu J.III w wariancie kalkulacyjnym lub w wierszu G.III w wariancie porównawczym. W przeciwnym przypadku powstaje strata, która podlega ujęciu jako "Strata ze zbycia inwestycji" w wierszu K.II w wariancie kalkulacyjnym lub w wierszu H.II w wariancie porównawczym.

Przykład

Ustalenie wyniku ze zbycia aktywów finansowych w rachunku zysków i strat

W danym roku obrotowym spółka zaksięgowała w ciężar kosztów finansowych wartość sprzedanych udziałów innej spółki z o.o. w cenie nabycia równej: 7.500 zł oraz na dobro pozostałych przychodów finansowych przychód ze sprzedaży udziałów w kwocie: 14.000 zł. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. W rachunku zysków i strat sporządzonym na dzień bilansowy wykazała zysk ze zbycia aktywów finansowych w kwocie: 6.500 zł.

Prezentacja zysku ze zbycia udziałów innej jednostki
w rachunku zysków i strat (fragment rachunku zysków i strat)

Wiersz Wyszczególnienie Dane za rok
bieżący poprzedni
G. Przychody finansowe 6.500 zł 0 zł
III. Zysk ze zbycia inwestycji 6.500 zł 0 zł


3.3. Jak zaprezentować operację nabycia udziałów w innej jednostce w rachunku przepływów pieniężnych?

Wydatki na zakup udziałów, które stanowią składnik aktywów finansowych, zalicza się do przepływów działalności inwestycyjnej i wykazuje w pozycji B.II.3 lit. a) lub b) - w zależności od tego czy jednostka nabyła udziały jednostki powiązanej czy innej.

Stosownie do postanowień Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych" (KSR nr 1), stanowiącego załącznik do uchwały nr 5/11 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 10 maja 2011 r. (Dz. Urz. Min. Fin. nr 6, poz. 26), pozycja B.II.3 obejmuje wydatki na aktywa finansowe, w tym:

a) w jednostkach powiązanych - to jest jednostkach odpowiadających definicji zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 43 ustawy o rachunkowości, za wyjątkiem akcji i udziałów jednostki dominującej. Jeżeli wydatki są istotne, zaleca się podział tej pozycji odpowiednio do pkt b);

b) w pozostałych jednostkach z tytułu:

  • nabycia aktywów finansowych - to jest wydatkowania środków pieniężnych na nabycie udziałów i akcji innych jednostek, papierów wartościowych oraz innych aktywów finansowych, niezaliczonych do ekwiwalentów środków pieniężnych,
     
  • udzielania pożyczek długoterminowych na okres dłuższy niż rok (od dnia ich udzielenia).

Należy przy okazji zaznaczyć, iż nabycie przez jednostkę udziałów w innej jednostce wymaga szczegółowego opisania w informacji dodatkowej, będącej składową rocznego sprawozdania finansowego. W ustępie 1 pkt 1 dodatkowych informacji i objaśnień (objaśnienia do bilansu) jednostka powinna bowiem podać szczegółowy zakres zmian m.in. wartości inwestycji długoterminowych (w tym udziałów), zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy.

Przykład

I. Założenia:

W 2012 r. spółka z o.o. nabyła udziały w spółce "AXC" (niebędącej jednostką powiązaną), które zaliczone zostały do inwestycji długoterminowych. Cena nabycia (zakupu) udziałów wynosi: 27.500 zł.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. Nabycie udziałów w innej spółce 27.500 zł 03 24
2. WB - zapłata za nabyte udziały 27.500 zł 24 13-0

III. Księgowania:

Jak zaprezentować operację nabycia udziałów w innej jednostce w rachunku przepływów pieniężnych?

IV. Prezentacja w bilansie (fragment):

Pozycja Treść pozycji Stan na dzień
bilansowy w złotych
Aktywa
A. Aktywa trwałe 27.500
IV. Inwestycje długoterminowe 27.500
3. Długoterminowe aktywa finansowe 27.500
  b) w pozostałych jednostkach 27.500
  - udziały lub akcje 27.500

V. Prezentacja w rachunku przepływów pieniężnych (fragment):

Pozycja Treść pozycji Dane na rok
obrotowy w złotych
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   
I. Wpływy   
II. Wydatki 27.500
3. Na aktywa finansowe, w tym: 27.500
  a) w jednostkach powiązanych   
  b) w pozostałych jednostkach 27.500
  - nabycie aktywów finansowych 27.500
  - udzielone pożyczki długoterminowe   
4. Inne wydatki inwestycyjne   
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) - 27.500
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł Zasady ewidencji księgowej nabycia udziałów w innej jednostce powrót do spisu treści czasopisma Przychody ze sprzedaży udziałów

ZMR

 
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.PIT.Gofin.pl

www.PrawoPracy.Gofin.pl

www.Bilans.Gofin.pl

www.Podatki.Gofin.pl

www.Rachunkowosc.Gofin.pl

www.Firma.Gofin.pl

www.PrawnikRadzi.Gofin.pl

www.Zasilki.Gofin.pl

     
Narzędzia Księgowego

www.Druki.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

• Klasyfikacje

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

• Kodeksy

 

www.Podpowiada.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60