Wyszukaj

Jak szukać?»

logo

» PODATEK DOCHODOWY

Dochody wolne od podatku

Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego
nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł Koszty dojazdu dzieci do szkół powrót do spisu treści czasopisma Alimenty na rzecz dzieci i innych uprawnionych

Świadczenia wypłacane emerytom i rencistom

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 38 updof, wolne od podatku dochodowego są świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.

Ograniczenie wysokości zwolnienia podatkowego limitem kwotowym oznacza, że nadwyżka świadczeń otrzymanych ponad tę kwotę będzie podlegać opodatkowaniu. Z uwagi na to, że limit dotyczy świadczeń otrzymanych w roku podatkowym, dla potrzeb prawidłowego zastosowania tego zwolnienia, były zakład pracy (lub związek zawodowy) musi sumować wszystkie świadczenia dokonywane na rzecz danego emeryta lub rencisty od początku roku podatkowego. Z kolei emeryt lub rencista otrzymujący świadczenia od więcej niż jednego byłego zakładu pracy (związku zawodowego), musi sam ustalić, czy suma świadczeń otrzymanych nie przekroczyła za rok podatkowy kwoty 2.280 zł. W razie otrzymania świadczeń o wartości przekraczającej tę kwotę, nadwyżkę trzeba rozliczyć w zeznaniu podatkowym.

Przykład

W maju 2013 r. emeryt otrzymał od byłego pracodawcy dofinansowanie do wczasów w kwocie 500 zł, sfinansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Dofinansowanie to było pierwszym świadczeniem uzyskanym przez emeryta od byłego pracodawcy w tym roku podatkowym i w całości korzystało ze zwolnienia od opodatkowania.

Ten sam emeryt we wrześniu 2013 r. otrzymał ze środków obrotowych dofinansowanie do kolejnych wczasów w kwocie 2.000 zł.

Łączna wartość świadczeń otrzymanych przez emeryta w 2013 r. wyniosła 2.500 zł. W związku z tym były pracodawca pobrał we wrześniu 10% zryczałtowany podatek dochodowy od kwoty świadczenia w wysokości 220 zł (2.500 zł - 2.280 zł). Podatek wyniósł 22 zł (220 zł x 10%).

Podatek ten podlega wpłacie do urzędu skarbowego do 21 października 2013 r. (20 października br. przypada w niedzielę). Natomiast do 31 stycznia 2014 r. były pracodawca przekaże urzędowi skarbowemu deklarację PIT-8AR.

Aby przedmiotowe zwolnienie miało zastosowanie, osoba uprawniona do świadczeń od byłego pracodawcy musi mieć status emeryta lub rencisty. W myśl art. 4 pkt 1 oraz 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 ze zm.), emerytem jest osoba mająca ustalone prawo do emerytury, natomiast rencistą - osoba mającą ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy lub do renty rodzinnej.

Tym samym zakres podmiotowy omawianego zwolnienia nie obejmuje osób uprawnionych do otrzymywania świadczeń przedemerytalnych. Osoby takie nie mają bowiem statusu emeryta czy rencisty. Wskazują na to regulacje ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 170). Wynika z nich m.in., że prawo do świadczenia przedemerytalnego ustaje w dniu poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury (art. 4 ust. 1 pkt 2 tej ustawy) lub też ulega zwieszeniu w przypadku nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej albo podjęcia wypłaty renty strukturalnej lub świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej (art. 4 ust. 2 tej ustawy). Oznacza to, że świadczenia wypłacone osobom pobierającym świadczenia przedemerytalne przez były zakład pracy, bez względu na ich wysokość, nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku określonego art. 21 ust. 1 pkt 38 updof.

Z treści komentowanego zwolnienia podatkowego nie wynika natomiast, aby osiąganie przez emeryta lub rencistę przychodów z innych źródeł niż emerytura czy renta, skutkowało wyłączeniem prawa do stosowania tego zwolnienia. Zasadniczo więc, jeżeli na rzecz osób będących "dorabiającymi" emerytami lub rencistami, były zakład pracy dokonuje świadczeń, to w zakresie ich opodatkowania zastosowanie ma art. 21 ust. 1 pkt 38 updof.

Wyjątek dotyczy emerytów lub rencistów, którzy po przejściu na emeryturę lub rentę ponownie zatrudnią się w tym zakładzie pracy, uzyskując status pracownika. W takich okolicznościach nie jest spełniony warunek przyznania świadczenia w związku z istniejącym uprzednio stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy.

otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł Koszty dojazdu dzieci do szkół powrót do spisu treści czasopisma Alimenty na rzecz dzieci i innych uprawnionych

PPD

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60